Skauting ? co to je ?

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické výchovné hnutí, ale zároveň je to i celoživotní program, umožňující prožít smysluplný život bez ohledu na věk. Je přístupný všem bez ohledu na původ, rasu, nebo náboženské vyznání. Vychází z cílů, principů a metod, formulovaných svými zakladateli, lordem Robertem Stephensonem Smythem Baden-Powellem z Gilwellu a Ernestem Thompsonem Setonem.

Ke skautingu se dnes v celém světě hlásí 40 milionů lidí. V ČR bylo letos registrováno 55 tis. členů.

Co nabízíme?

Skauting nabízí společnosti výchovu mladých lidí podle osvědčených skautských zásad. Své členy vede k tomu, aby byli odpovědnými obyvateli naší planety a dobrými občany své vlasti. Důraz je kladen na rozvoj charakteru, utváření vztahu k druhým lidem, živé i neživé přírodě a všemu, co nás obklopuje. Cílem skautské výchovy je všestranně rozvinutý člověk, fyzicky, morálně i znalostně připravený k nezištné službě společnosti.

Bezprostředním příspěvkem pravidelné skautské činnosti je podíl na prevenci nežádoucích sociálních jevů (kriminalita mládeže, konzumace drog, členství v problematických náboženských hnutích). Tady je ovšem třeba říci, že skauting může působit především pozitivním příkladem. Skautský program klade na své adepty určité nároky, z nichž nelze slevit. Skauting tedy nemá ambice systematicky podchycovat problémové skupiny mládeže, protože by pak nemohl plnit úkoly, které si předsevzal. Domníváme se ostatně, že to ani není třeba, protože tuto úlohu dobře plní jiné instituce, pracující s mládeží (za všechny jmenujme třeba salesiány).

 

Co potřebujeme?

Junák je jednou z organizací neziskové sféry. Je založen na obětavé práci činovníků, vykonávané bez nároku na odměnu ve volném čase. Činovníci jsou většinou přetíženi, část z nich se potýká se základními existenčními problémy. Pro schůzky využíváme školní prostory, využíváme pronajatá tábořiště a jejich vybavení. Většinu finančních a materiálních prostředků zajišťujeme z vlastních zdrojů (členské příspěvky, neformální dary pro oddíl, brigády, sběr surovin apod.). V podstatě pravidelně se nám dostává podpory z řad rodičů našich členů, většinou ve formě pomoci při zajištění konkrétních činností. Určité finanční a materiální podpory se nám dostává prostřednictvím dotací a příspěvků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Města Frýdlant nad Ostravicí.

Mimo univerzálně upotřebitelné finanční podpory uvítáme i materiální podporu v podobě materiálu pro vybavení a rekonstrukci klubovny a táborového vybavení (mnohdy se může jednat o materiál, který je pro někoho odpadem) i rukodělnou činnost. Podle potřeby uvítáme též podporu v provedení některých speciálních činností (stavební úpravy, instalace, stolařské práce) i nákladní dopravu (zejména v souvislosti s dopravou táborového inventáře).

 

Základní principy skautingu, slib, zákon, heslo a denní příkaz

Politici a další významné osobnosti stále častěji upozorňují na potřebu duchovní a morální obrody národa. K tomuto cíli se snaží přispět i skautské hnutí. Podstatu skautské idey lze shrnout v několika následujících řádcích.

Tři základní principy

 1. Povinnost k nejvyšší Pravdě a Lásce
 2. Povinnost k jiným
 3. Povinnost k sobě

Skautský slib

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.

(k tomu mi dopomáhej Bůh)

 

Skautský zákon

 

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech a skutcích

 

Skautské heslo

Buď připraven!

Skautský denní příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně!

Metodické postupy skautingu

Skautské hnutí pracuje zvlášť s jednotlivými věkovými kategoriemi mládeže. Výchova je podle možností oddělená podle pohlaví. Není to dáno nějakým „puritánstvím“ skautů, ale prostě jen poznáním, že děvčata mají jiné zájmy než chlapci a oddělení umožňuje vhodně zaměřit program oddílu.

 • mladší školní věk (zpravidla 6 – 10 let) – vlčata, světlušky
 • starší školní věk (zpravidla 10 – 15 let) – junáci, skautky
 • dorost (zpravidla 15 – 20 let) – roveři, roverky (rangers)

Skautské oddíly a družiny se pravidelně scházejí v průběhu roku v klubovnách (zpravidla každý týden) a na výpravách (zpravidla 1 – 2 x měsíčně). Vyvrcholením každoroční činnosti je zpravidla 2 – 4 týdenní tábor.

 

Skautské hnutí od svého založení vycházelo z moderních pedagogických postupů. Ucelená skautská výchova zahrnuje duchovní, mravní, citovou, estetickou, sociální, rozumovou, pracovní, ekologickou, občanskou a volní složku.

Základním skautským pedagogickým principem je individuální vedení každého člena podle skautského slibu a zákona. Probíhá v malých sociálních skupinách. Velký důraz je kladen na význam osobního příkladu vůdce. Skautská výchova i získávání praktických dovedností vychází z využití her a dalších forem učení aktivní činností. Odehrává se ve vhodném výchovném prostředí – v přírodě a v klubovnách.

To vše by bylo jen frází, kdyby nebylo konkrétních lidí – skautských činovníků, kteří se na této výchově podílejí. Skauting je výjimečný svým důrazem, který klade na neustálé vzdělávání a zdokonalování těch, kteří s mládeží pracují. Existuje léty prověřený a neustále zdokonalovaný systém vzdělávání dospělých skautů tak, aby svou úlohu zvládli co nejlépe. Vůdcem oddílu či tábora se nemůže stát nikdo, kdo neprokáže široké znalosti pedagogiky, psychologie, znalosti přírody, táboření apod.

Členům našeho hnutí je k dispozici pět měsíčníků s výhradně skautskou tematikou a celostátní působností a samozřejmě řada dalších časopisů na místní úrovni. V posledních deseti letech bylo připraveno a vydáno kolem 50 publikací metodického charakteru, uceleně pokrývajících potřeby skautské výchovy.

 

Organizační struktura hnutí

Nejmenší skautskou jednotkou je skautská družina, většinou s 6 – 10 členy. Zpravidla se schází jednou týdně na družinových schůzkách, příležitostně na výpravách. Skautský oddíl zahrnuje většinou 2 – 4 družiny, je veden kvalifikovaným vůdcem s příslušnou zkouškou. Organizuje oddílové schůzky, výpravy a tábory. Skautské středisko, zahrnující alespoň tři oddíly, má již právní subjektivitu. Zpravidla se podílí na zajištění větších podniků (závody, akce pro veřejnost, tábory) a na metodickém vedení oddílových činovníků, je partnerem orgánů státní správy a samosprávy. Nadřízenou jednotkou je pak Okresní rada Junáka, zajišťuje rozsáhlé akce a garantuje výchovu činovníků. Podobné povinnosti mají i krajské rady Junáka. Vrcholným reprezentantem Junáka je Ústřední rada Junáka.

V organizaci tradičně funguje několik institucí pro výchovu činovníků. Základní stupně skautského vzdělání zajišťují čekatelské a vůdcovské kursy, zakončené příslušnými zkouškami, dále do hloubky pak jdou lesní kursy, lesní školy a instruktorské lesní školy.

Tábor 2020

Střediskový tábor
1.8 - 15.8.

oddíl Ostravice
19.7 - 26.7.

Příspěvky

Kontakt:

Radek Macháč
Hukvaldská 352
Frýdlant n.O.
739 11

kancelar@skautici.cz
+420 603 472 331

————————————-

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031